ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Προσφορά για την προμήθεια Faces (έντυπα στόχων)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) σε Συνεδρίαση του ημερομηνίας 14/09/2017 έχει αποφασίσει όπως ζητήσει προσφορά για την προμήθεια των πιο κάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
FACES 500

500

250

122εκ.

80εκ. (5-10)

80εκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προσφοροδότης είναι υπόχρεος να υποβάλει μαζί με την προσφορά προσωπική επιταγή στο όνομα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας για ποσό ίσο με το 10% του ποσού της προσφοράς σαν ασφάλεια για την πιστή εκτέλεση των όρων της προσφοράς και των τυχόν υποχρεώσεων που θα αναληφθούν από αυτήν. Καμία προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη αν δεν συνοδεύεται από προσωπική επιταγή.

Όταν η προσφορά κατακυρωθεί, η πιο πάνω εγγύηση θα επιστραφεί σε όσους προσφοροδότες αποτύχουν.

Η προσφορά είναι δεσμευτική για περίοδο 50 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών  και ο προσφοροδότης είναι υπόχρεος να την εκτελέσει όταν αυτή γίνει αποδεκτή από την Ομοσπονδία.

Η προσφορά πρέπει να σταλεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού» προς την Επιτροπή Προσφορών της Κ.Ο. Τοξοβολίας, μέχρι τις 22/09/2017  και ώρα 13.00 το μεσημέρι, στην διεύθυνση της Ομοσπονδίας  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Τ.Θ. 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ».

 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι 45 μέρες από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς.  Η τελική παράδοση θα είναι μετά την υπογραφή του δελτίου παραλαβής ή του αντίστοιχου τιμολογίου από το εξουσιοδοτημένο άτομο της Ομοσπονδίας στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις της ΚΟΤΟΞ.

Οι τιμές θα συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και όλους τους δασμούς.

Αν ο προσφοροδότης που θα επιλέγει παραβεί οποιονδήποτε όρο του συμβολαίου, η ΚΟΤΟΞ θα έχει κατά την κρίση της το δικαίωμα όπως:

  • Αναθέσει την εκτέλεση της προσφοράς σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς να ακυρωθεί η συμφωνία που υπογράφηκε και να αναιρέσει οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ’ αυτόν, σύμφωνα με το συμβόλαιο του.
  • Να ακυρώσει την συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς τον προσφοροδότη στην οποία να αναφέρονται οι παραβάσεις της συμφωνίας και ο λόγος στον οποίο βασίζεται η ακύρωση.  Όταν αυτή η ειδοποίηση σταλεί στον προσφοροδότη ιδιοχείρως τότε η συμφωνία αυτόματα τερματίζεται.
  • Σε περίπτωση αδικαιολόγητης, καθυστέρησης στην παράδοση της προσφοράς πέραν του χρονικού ορίου που καθορίζεται, ο προμηθευτής θα καταβάλει  στην Κ.Ο.ΤΟΞ χρηματική αποζημίωση 40.00 ευρώ την ημέρα.
  • Η Κ.Ο.ΤΟΞ  θα δικαιούται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων της να αποκόπτει το ποσό των αποζημιώσεων από οποιαδήποτε ποσά που βρίσκονται στα χέρια της και τα οποία είναι ή θα καταστούν πληρωτέα στον προσφοροδότη.
  • Η πληρωμή ή αποκοπή τέτοιων αποζημιώσεων δεν θα απαλλάττει τον προμηθευτή από τις υποχρεώσεις του να συμπληρώσει την προσφορά ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση την οποία προνοεί το συμβόλαιο.

Καμία προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη αν δεν τηρηθούν αυστηρά όλοι οι όροι που αναφέρονται πιο  πάνω.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη χαμηλότερη η οποιαδήποτε προσφορά.  Μπορεί επίσης να κατακυρώσει μέρος της μόνο, έχει δε δικαίωμα να κατακυρώσει την προσφορά σε περισσότερους από ένα προσφοροδοτές.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας στο τηλέφωνο 22449896..

Related Articles

Back to top button
Close